مشارکت جامعه و هماهنگی بین بخشی

  بازگشت  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برنامه مشاركت مردمي در نظام سلامت به عنوان يك عمليات فراگير براي دستيابي به اهداف سلامت از طريق بالا بردن آگاهي ها و مهارتهاي بهداشتي و اجتماعي در قبول مسئوليتهاي فردي در برابر محيط زيست و اجتماع اجرا مي شود و در چارچوبي گسترده تر از يك برنامه بهداشتي زمينه ساز رسيدن به توسعه مداوم و پايدار مي باشد .

 
     
 
 

معرفی

فراخوان همکاری داوطلبانه
 
برنامه ها
مستندات و محتوای آموزشی
       
       

کمیته ها و شوراها

گردهمایی فرهنگی،هنری و تفریحی

گزارشات شهرستان ها

لینک ها