معرفی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

    بازگشت
 

حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 
سلامتي حالتي است كه در آن افراد از رفاه كامل جسمي رواني و اجتماعي و معنوي برخوردارند و صرفاً نبود بيماري به منزله سلامتي محسوب نمي گردد. با توجه به تعريف بالا سلامتي يكي از محورهاي عدالت و توسعه جوامع در تمامي ابعاد اجتماعي اقتصادي ، سياسي و انساني به شمار مي رود و نقش دولت در برنامه ريزي ، پشتيباني و جلب مشاركت مردم در راستاي حفظ و ارتقاي سلامتي به وضوح مشهود مي باشد . لذا ارائه خدمات بهداشتي و درماني كامل و با كيفيت مطلوب با همكاري مردم از طريق واحدهاي بهداشتي درماني ( مراكز بهداشتي درماني ، پايگاههاي بهداشتي ، خانه هاي بهداشت و ... ) به تمامي اقشار جامعه با همكاري و مشاركت ارگانها ، سازمانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط از جمله اقدامات موثري است كه در ارتقا سلامت جامعه ( توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري در انتخاب رفتارهاي بهداشتي براي به دست آوردن زندگي سالم ) نقش بسزايي دارد.

 
   
 


خدمات اساسي بهداشت مبتني است بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي كه با شيوه هايي از نظر عملي ، از نظر علمي معتبر و از نظر اجتماعي پذيرفتني با بهاي عادلانه و قابل دسترس براي تمامي آحاد جامعه مي باشد و در بر گيرنده :

آموزش عمومي جامعه
اصلاح و بهبود تغذيه
تامين آب آشاميدني و غذاي سالم و بهسازي محيط
مراقبت مادر و كودك و باروری سالم
ايمن سازي عليه هفت بيماري عفوني هدف
پيشگيري و درمان بيماريهاي بومي و محلي
درمان مناسب بيماريها و پيشگيري از حوادث و سوانح
خدمات بهداشت دهان و دندان مي باشد
تدارك داروهاي اساسي مورد نياز مراقبتهاي بهداشتي و درماني سرپايي
خدمات بهداشت روان

سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني شامل
سطح اول خدمات : مركز بهداشتي درماني ، پايگاه بهداشتي و خانه بهداشت كه مراقبتهاي اوليه بهداشتي را به جمعيت منطقه اي مشخص عرضه مي كنند.
سطح دوم خدمات : مركز بهداشت و بيمارستانهاي عمومي شهرستان كه خدمات مديريتي پشتيباني و تخصصي را عرضه مي كنند.
سطح سوم خدمات : مركز بهداشت استان و بيمارستانهاي تخصصي و فوق تخصصي كه عرضه خدمات به سطوح اول و دوم و موارد ارجاعي نيازمند به خدمات تخصصي را بر عهده دارند .

حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
در حوزه ستادي مركز بهداشت استان ۱۱ گروه تخصصي و 2 معاون فني و اجرائي شامل :
1- گروه گسترش شبكه ها ۷- واحد بهبود تغذيه جامعه
2- گروه پيشگيری و مبارزه با بيماريها ۸- واحد ارتباطات و آموزشسلامت
3- گروه بهداشت محيط و حرفه اي ۹- واحد بهداشت دهان و دندان
4- گروه بهداشت رواني ، اجتماعی ۱۰- واحد امور دارويی
5- گروه سلامت خانواده و جمعيت ۱۱- واحد امور آزمايشگاه ها
۶- واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
 
مسئوليت سياست گذاري ، برنامه ريزي ، نظارت ، پايش و ارزشيابي مراقبتهاي بهداشتي درماني ارائه شده به جمعيتي حدود 6 ميليون نفر را در ۱۷ شبكه بهداشت و درمان و 4 مركز بهداشت مستقل در سطح استان خراسان بر عهده دارد .

خدمات بهداشتي درماني ذكر شده از طريق 262 مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي ، 276 پايگاه بهداشتي و 1053 خانه بهداشت به مردم عزيز ارائه مي گردد.
 
شهرستان مشهد :
به عنوان دومين كلان شهر كشور در خراسان پهناور واقع شده است و جمعيتي در حدود 2 ميليون و 700 هزار نفر را در خود جاي داده همچنين سالانه حدود 16 ميليون زائر از سراسر كشور به سوي اين شهر در حركت مي باشند .
ارائه خدمات بهداشتي درماني به ساكنين اين شهر در مراكز بهداشت شماره 1 و 2 و 3 شهر مشهد پس از برنامه ريزي در واحدهاي پشتيباني ( اداري و مالي ) و فني شامل
1- بهداشت خانواده 8- امور دارويي
2- بهداشت محيط و حرفه اي 9- ارتباطات و آموزش بهداشت
۳- بهداشت مدارس 10- آمار و رايانه
4- بهداشت دهان و دندان 11- مشاركت مردمي
5- پيشگيري و مبارزه با بيماريها 12- آزمايشگاه
6- بهداشت روان 13- آموزش بهورزي
۷- گسترش شبكه
 
از طريق 49 مركز بهداشتي درماني شهري و 88 پايگاه بهداشتي به شرح موارد ذيل به مرحله اجرا در آمده مراتب نظارت ، پايش و ارزشيابي خدمات صورت مي گيرد .
 
- آموزش ارتقاء سلامت و بهبود و اصلاح سبك زندگي
- بهداشت باروري ( مراقبت كودكان ، مادران ، زايمان سالم و باروری سالم )
- مراقبت و بهداشت سالمندان
- تغذيه سالم
- مشاوره بيماريهاي عفوني و رفتاري
- ايمن سازي ( واكسيناسيون )
- بهداشت روان
- پيشگيري و مراقبت از سلامت دانش آموزان
- مراقبت و بهداشت دهان و دندان و خدمات دندان پزشكي
- پيشگيري و مراقبت از بيماريهاي واگير و غير واگير
- بينايي سنجي و شنوايي سنجي
- آزمايشات سنجي و شنوايي سنجي
- برآورد درخواست و تامين و توزيع داروهاي اساسي مورد نياز
- درمان سرپايي
- كنترل و نظارت بر كارگاهها و كارخانجات صنعتي
- نظارت بر نحوه جمع آوري و دفع زباله و فاضلاب و منابع آب - كنترل و نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ، اماكن عمومي و مراكز آموزشي پژوهشي – تفريحي
و زيارتي و بهسازي محيط و جلب مشاركت و هماهنگي با نهادها ، سازمانها و ادارات بين بخشي در راستاي اهداف سلامتي منطقه .