میز خدمات الکترونیک

آموزش و ارتقاء سلامت

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)

 
 
  • فرآیند انجام کار
           

 

                                                                                
               
               
           

 

 

 

 

 

 

 

 
               

 

 

 

بهداشت محیط و حرفه ای

 

 

رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی(16061012103)

 
 
                                                                                 
 
 
صدور کارت بهداشت(16041017000)  
   
             
 
 
صدور گواهی نامه آموزش بهداشت عمومی16041018100    
 
  • فرآیند انجام کار
             
 
 
صدور مجوز شرکت های مبارزه با حشرات و سمپاشی13011018101  
 
  • فرآیند انجام کار
             
 
 
مجوز کار با اشعه در مراکز پرتو پزشکی16021018102  
 
             
 
 

 

 

 

توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 

 

ثبت گواهی ولادت و مرگ(10031019000)

 
 
                                                                          
 
 
خدمات پزشک خانواده(16021020000  
           
  •  فرآیند انجام کار
             
 
 
تشکیل پرونده الکترونیک سلامت(16041021000  
       
             
 
 
سرویس های کدگذاری سلامت(16061022000)   
       
  • فرآیند انجام کار
             
 
 
اپلیکیشن موبایلی سینا    
  •  شناسنامه خدمت
       
             
 
 

نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه

دانشگاه های علوم پزشکی کشور(16041012101)

 
         
             
 
 
پرونده الکترونیک سلامت من        
  •  شناسه خدمت
           
  •  فرآیند انجام کار
             
 
 

 

مراکز پاسخگویی سلامت

فعال سازی مراکز پاسخگویی سلامت(16041016000) 

 
 
  • فرآیند انجام کار
                                                                         
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایر خدمات الکترونیک دانشگاه