پاسخگویی به شکایات


  بازگشت

 
         
  عنوان   زیرشاخه سامانه  
          
  سامانه پاسخگویی1490 وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

 

      تهیه داروهای کمیاب  
      مشاوره دارویی ومسمومیتها  
    ارائه گزارش بهداشت محیط  
          
  سامانه پاسخگویی1590 نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت نظام پزشکی        امور درمان  ونظارت برطرح تحول  نظام سلامت  
         
  سامانه پاسخگویی1690 نظارت بر اجرای تعرفه خدمات سلامت نظام پزشکی   1590و 1490  
         
  سامانه بهداشت190 وزارت بهداشت درمانوآموزش پزشکی   رسیدگی به شکایات بهداشت محیط وحرفه ای وپیگیری آن


    ارتباط مستقیم پزشکان با مسئولان وزارت بهداشت ودرمانآموزش پزشکی


         
  تماس مستقیم با معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   http://health.mums.ac.ir/Lists/2/CustomNewForm2.aspx  
         
  سامانه  پیامکی پاسخگویی وپیگیری شکایات مردمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد   30002191