بهورزان نمونه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مراسم کشوری بهورز تقدیر شدند.

همزمان با برگزاری همایش کشوری بهورزان و مربیان نمونه که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد، 16 نفر از بهورزان و مربیان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مورد تقدیر قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه اسامی بهورزان و مربیان نمونه دانشگاه به شرح زیر می باشد :

1 – حسین صفری ‏/ بهورز خانه بهداشت ..... شهرستان بردسکن

2 – محبوبه درویش زاده – بهورز خانه بهداشت فرزنه شهرستان تایباد

3 – جمال قازی ‏/ بهورز خانه بهداشت نوبهار شهرستان چناران

4 – سکینه جابوزی مقدم ‏/ بهورز خانه بهداشت جابورز شهرستان خلیل آباد

5 – حسین تاجری ‏/ بهورز خانه بهداشت بهدادین شهرستان خواف

6 – مصطفی جلیلی ‏/ بهورز خانه بهداشت خادمانلو شهرستان رشتخوار

7 – مهناز خیرآبادی ‏/ بهورز خانه بهداشت سنگر شهرستان سرخس

8 – مجید نمدمال ها‏/ بهورز خانه بهداشت احمد آباد شهرستان رشتخوار

9 – زینب امیری‏/ بهورز خانه بهداشت حصار شهرستان طرقبه و شاندیز

10 – کلثوم حاج سعد آباد ‏/ بهورز خانه بهداشت کاریزمه شهرستان فریمان

11 – مریم جوشنی ‏/ بهورز خانه بهداشت کشف شهرستان مشهد

12 – فاطمه یعقوبی‏/ بهورز خانه بهداشت کریم آباد شهرستان مشهد

13 – رعنا ابراهیمی‏/ بهورز خانه بهداشت شایع شهرستان مشهد

14 – رجبعلی کرمی‏/ مرکز آموزش بهورزی شهرستان چناران

15 – شبنم امامیان‏/ مرکز آموزش بهورزی شماره 2 شهرستان مشهد

16 – فاطمه فلاح‏/ مرکز آموزش بهورزی شهرستان کاشمر