برگزاري کارگاه مصاحبه انگيزشی و مشاوره ايدز ويژه کارشناسان مراکز کاهش آسيب تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد


کارگاه مصاحبه انگیزشی و مشاوره ايدز ویژه کارشناسان مراکز کاهش آسيب با هدف توانمندسازي نيروهاي مجري برنامه‌هاي کاهش آسيب دانشگاه علوم پزشکي مشهد و اداره کل بهزيستي استان خراسان رضوي در محل دانشگاه علمي کاربردي بهزيستي مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مشهد مدير سلامت رواني، اجتماعی و اعتياد معاونت بهداشتي دانشگاه گفت : در اين کارگاه که کارشناسان و اعضاي تيم‌هاي امداد رسان مراکز گذري تحت پوشش حضور داشتند، مدرسين حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه، تکنيک‌هاي کاربردي ايجاد انگيزه در بيماران معتاد را در قالب بحث گروهي و تمرين‌هاي عملي از جمله نحوه انجام آزمايش HIV ايدز (رپيدتست) ارائه نمودند.

دکتر ندا اخروي افزود : تمرينات عملي انجام شده در اين کارگاه و مشارکت فعال شرکت کنندگان نشان داد با وجود توانمندي بالاي مجريان برنامه، اجراي دوره‌هاي بازآموزي جهت نيروهاي محيطي مورد نياز مي‌باشد.

شايان ذکر است در ادامه اين کارگاه مدعوين با انجام پرسش و پاسخ و بحث و تبادل نظر پيرامون چالش‌هاي موجود و پيش‌روي تيم‌هاي امدادرسان مراکز گذري، ضمن جمع‌بندي موارد مطرح شده مقرر شد موارد در جلسه کاهش آسيب استان که با حضور نمايندگان شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر، اداره کل بهزيستي و پليس مبارزه با مواد مخدر و ساير بخش‌هاي توسعه استان برگزار مي‌گردد، مطرح و راهکارها و مداخلات موثر اتخاذ و اجرا گردد.