کارگاه آموزشی اهمیت سلامت نیروی کار با کاهش هزینه ها برگزار شد

 

کارگاه آموزشی اهمیت سلامت نیروی کار با کاهش هزینه ها جهت مدیران و کارفرمایان صنایع استان به همت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در محل ساختمان ساپکو انجمن مدیران صنایع استان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشتي کارشناس مسئول طب کار مرکز بهداشت استان اظهار داشت: این کارگاه با حضور قائم مقام معاونت بهداشت، مدیر بهداشت محیط و حرفه ای و جمعی از مدیران و کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و همچنین مدیر درمان ، کارشناسان سازمان تامین اجتماعی استان و با هدف آشنا نمودن مدیران و کارفرمایان صنایع با جنبه های قانونی ،غرامتها و همچنین هزینه های مربوط به بیماریهای ناشی از تغذیه نامناسب،  بیماریهای مرتبط و سرطانها برگزار گردید.

 قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این  کارگاه ضمن اشاره به نقش خود مراقبتی در ارتقاء سطح سلامت جامعه اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در کاهش هزینه ها بحث خود مراقبتی نیروی کار در محیط های کاري می باشد. وی با تاکید بر ضرورت آشنایی مدیران و کارفرمایان و همچنین کارگران با جنبه های خود مراقبتی به اصلاح شیوه زندگی افراد اعم از تغذیه صحیح و فعالیت فیزیکی مناسب در راستای ارتقاء سلامت جامعه توصیه نمود.

نقش تغذیه سالم در ارتقاء سلامت کارگران و راههای پیشگیری از سرطان از مباحثی بود که در این جلسه توسط کارشناسان معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آن پرداخته شد.