پرونده الکترونیک سلامت مهمترین دستاورد برنامه تحول نظام سلامت

 

دکتر سيد کاظم فرهمند قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در کارگاه يک روزه پرونده الکترونيک سلامت که با حضور کارشناسان مسئول گسترش شبکه ها، آمار و فناوري اطلاعات شهرستانهاي تابعه دانشگاه برگزار شد، با بيان اينکه در حال حاضر در تمام سيستم هاي بهداشتي پيشرفته دنيا، بکارگيري فناوري پيشرفته در ارائه خدمات جزيي جدايي ناپذير از فرآيند ارائه خدمت مي باشد، از اجراي پرونده الکترونيک سلامت به عنوان مهمترين دستاورد برنامه تحول نظام سلامت یاد نمود و ازدست اندرکاران و  همکاران شهرستان ها، اجراي دقيق و برنامه ريزي شده برنامه را خواستار شد.

دکتر محمد حسن درخشان مدير توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت در این کارگاه  به قوانين و پشتوانه هاي حاکميتي حمايت کننده از راه اندازي پرونده الکترونيک سلامت از جمله بند 8 سياست هاي کلي سلامت ابلاغی مقام معظم رهبري، چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404  و  قاونون توسعه برنامه چهارم و پنجم اشاره نمود و دليل اصلي نياز به پرونده الکترونيک در حوزه سلامت را سبک جديد ارائه خدمات در نظام شبکه، تعدد مسئوليت هاي محوله به کارکنان نظام سلامت، گستردگي جمعيت تحت پوشش ، جابجايي مداوم جمعيت تحت پوشش مراقبين سلامت، تعدد فرم هاي آماري و نبود نظام آماري الکترونيک برشمرد.

 وی اظهار داشت: در راستاي اجراي بهينه برنامه هاي 15 گانه تحول در حوزه بهداشت، که با 10 پروژه پشتيبان حمايت مي گردد، پروژه پشتيباني زير ساخت و عمليات اجرايي پرونده الکترونيک سلامت به عنوان يک تکليف حاکميتي و ملي وظيفه کليه حوزه هاي سلامت و بخش بهداشت مي باشد.

 دکتر درخشان گفت: بر اساس برنامه ریزیهای انجام شده لغايت شهريور ماه 95 کليه خدمات در قالب پروژه فوق عملياتي خواهد گردید. وی افزود: مديريت بهينه برنامه هاي پيشگيري و بهداشت و نهادينه سازي نظام ارجاع و پسخوراند با لينک به HIS بيمارستاني تحولي ديگر در برنامه هاي سلامت در حوزه پيشگيري خواهد بود.

مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشت دانشگاه همچنین گفت: پرونده الکترونيک دانشگاه علوم پزشکي مشهد از سال گذشته به صورت پايلوت در مراکز منتخب حاشيه شهر مشهد اجرايي گرديده است و به استناد مصوبات شوراي هماهنگي استاني برنامه پزشک خانواده ، اجراي برنامه تا پايان سه ماهه نخست سال 95 در کلیه شهرستانها در يک مرکز منتخب و تسري آن به کليه مراکز سلامت تا پايان شهريور ماه 95 در دستور کار معاونت بهداشت قرار دارد.

شایان ذکر است نرم افزار پرونده الکترونيک انحصارا توسط معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با مشارکت بخش خصوصي و نيروهاي بومي طراحي گرديده است که در مقايسه با ساير نرم افزارها قابليت هاي منحصر به فردي دارد.