معاون بهداشت در معیت معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از برنامه های تحول سلامت شهرستان طرقبه و شاندیز بازدید نمود

در راستای پایش و نظارت از برنامه های تحول نظام سلامت در حوزه بهداشت شهرستانهای تابعه، معاون بهداشت دانشگاه از برنامه های تحول سلامت شهرستان طرقبه و شاندیز بازدید نمود.

دکتر حمید رضا بهرامی در این بازدید در معیت دکتر محمد حسين بحريني معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه و دکتر نادری مدیر برنامه ریزی، بودجه و پایش دانشگاه از روند پيشرفت برنامه‌هاي تحول در حوزه بهداشت (برنامه پزشک خانواده و خدمات نوین و فعال توسط مراقب سلامت در شهرستانهای زیر 20 هزار نفر) شبکه بهداشت و درمان  شهرستان طرقبه و شانديز بازديد بعمل آورد. 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشگاه در اين بازديد از پروژه بهبود استاندارد و بازسازي اساسي مرکز سلامت جامعه شبانه روزي شهر شانديز و ساختمان آزمايشگاه سطح يک شهر شانديز بازديد گردید.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه ضمن تاکيد بر احياء نظام شبکه با توجه به حساسیت ويژه کليه دولتمردان به برنامه‌هاي سلامت و پيشگيري اظهار داشت: این دوره زمانی فرصت مغتنمي است تا فضاي مورد نياز ارائه خدمات اعم از مراکز سلامت و پايگاههاي سلامت و خانه‌‌هاي بهداشت به نحو مطلوب بازسازي گردد.وی گفت: مراحل انعقاد قرارداد اجرايي پروژه های مراکز بهداشتي درماني روستايي و شبانه روزي تحت پوشش دانشگاه به اتمام رسيده و اعتبارات پروژه‌هاي فوق از محل اعتبارات وزارتي تا سقف 7 ميليارد ريال به ازاء هر مرکز با زيربناي حدود 500 متر عملياتي گردیده که مجموعاً اعتباری بالغ بر 77 ميليارد ریال تصویب گرديده است. وی خاطر نشان کرد:هم اکنون 25% اعتبارات پروژه‌هاي فوق به شبکه‌هاي بهداشت و درمان مجري برنامه ابلاغ گرديده است.

 معاون بهداشتي دانشگاه نیز در اين بازديد ضمن ارائه گزارش کاملي از اقدامات انجام شده در برنامه‌هاي تحول سلامت در حوزه بهداشت به اجرايي شدن برنامه خدمات نوين و فعال با محوریت مراقبين سلامت در جمعيت شهرهاي 20 الي 500 هزار نفر اشاره نمود. وی از شروع ارائه خدمات نوین و فعال در جمعيت مرکزي شهر مشهد درمناطق تحت پوشش مرکز بهداشت شماره  2 و 5 مشهد خبر داد وگفت: اعتبارات احداث 13 پايگاه بهداشت در حاشيه شهر با مساعدت‌هاي استانداري و سازمان مديريت برنامه ريزي از محل ماده 180 مصوب گردیده است.

 وی در پايان همچنين  از شروع عملیات اجرایی تعداد 9 واحد از پايگاههاي سلامت در برنامه تحول شهري در شهرستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه با اعتبار بالغ بر 20 ميليارد ريال خبر داد.