بازديد معاون بهداشت دانشگاه از واحدهاي تابعه

در راستاي نظارت از واحدهاي فعال در تعطيلات نوروزي معاون بهداشت دانشگاه از شبکه بهداشت و درمان شهرستان طرقبه شانديز بازديد نمود.

دکتر حميدرضا بهرامي ضمن تبريک سال نو و عرض خدا قوت از زحمات همکاران قدرداني نمود.

معاون بهداشت دانشگاه در ادامه از نحوه ارائه خدمات در مرکز بهداشتي درماني شهيد جمشيديان طرقبه بازديد نموده و به ارائه نکات کاربردي پرداخت.

بررسي وضعيت بهداشتي رستورانهاي محور طرقبه شانديز  نيز از ديگر برنامه هاي اين بازديد بشمار مي رود.

دکتر حميدرضا بهرامي سال 95 را سال ارتقاي کيفي خدمات و افزايش نظارت عنوان نمود و از همه همکاران خواست تا با افزايش نظارت هاي کارشناسي در ارتقاء و کيفيت خدمات کوشا باشند