بازدید مديران معاونت بهداشت از مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد و آزمايشگاه هيپوتيروئيدي استان

مديران معاونت بهداشت دانشگاه از مرکز بهداشت شماره يک مشهد بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي معاونت بهداشت در اين بازديد که با هدف بررسی نحوه مدیریت ارائه خدمات در واحد هاي تحت پوشش در ایام نوروز انجام شد،

برنامه های اجرایی ستاد شهرستان مشهد يک ، مورد بررسی قرار گرفت و همزمان بازدید از واحدهای فعال این مرکز انجام شد.

از نکات مورد تاکید در اين بازدید سرکشی منظم از واحدهای فعال و پایش دقیق خدمات مراقبتی و نظارتی تا پایان ایام تعطیلات نوروزی مي باشد.

دکتر محمد احمديان مدير سلامت جمعيت و خانواده معاونت بهداشت گفت:  در ایام تعطيلات از مجموع مراکز سلامت تحت پوشش اين شهرستان چهار مرکز فعال و مشغول به ارائه خدمات بودند و مراقبت بیش از  1200 کودک و پیگیری موارد در معرض خطر کودکان و مادران باردار از فعالیت های واحد سلامت خانواده این مراکز طی ایام تعطیلات نوروزی بوده است.

مهندس حسني مدير بهداشت محيط و حرفه اي معاونت بهداشت دانشگاه در ادامه افزود:  از ابتدای طرح تشدید تا زمان بازدید، بازرسی و نظارت 60150 مکان از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی، تعطیلی 5 واحد متخلف، معدومی بیش از 4900 کیلوگرم مواد غذایی فاسد و نیز برگزاری جلسات متعدد با اتحادیه های صنفی حساس جهت ارائه خدمات مطلوب از جمله فعاليت هاي واحد بهداشت محیط این مرکز بوده است.

در واحد بیماریها پوشش بالغ 50% موارد حیوان گزیدگی و تهیه و  آزمایش بیش از 500 نمونه هیپوتیروئیدی نوزادن بخشی از فعالیت های همکاران واحد بیماریهاي اين شهرستان مي باشد.

جواد چراغشاهي کارشناس توسعه شبکه مرکز بهداشت استان اظهار داشت: آزمایشگاه هیپوتیروئیدی استان نيز که در اين مرکز مستقر مي باشد در ایام تعطيلات فعال بوده و بیش از 4500 مورد نمونه هیپوتیرو ئیدی از کلیه شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه را پذیرش نموده است.