قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی مزداوند سرخس بازدید نمود

 

در راستای نظارت و بازدید از واحدهای تابعه، قائم مقام معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی مزداوند بازدید نمود.

در این بازدید که مدیر توسعه شبکه و ارتقاء سلامت و مسئول روابط عمومی معاونت بهداشت نیز حضور داشتند ضمن بازدید از نحوه ارائه خدمات و فعالیتهای مراقبین سلامت، نکات و توصیه های کاربردی ارائه گردید.