بازدید شبانه معاون بهداشت دانشگاه از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی

 در راستای نظارت بر نحوه ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی و بررسی استمرار خدمات در ساعات غیراداری پرسنل آنکال مراکز روستایی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در چند مرکز خدمات جامع سلامت در ساعت غیراداری، خدمات­رسانی این مراکز را مورد پایش قرار داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، دکتر مهدی قلیان اول از مراکز خدمت جامع سلامت روستایی آبروان و شهرک رضوی بازدید نمود و با عنایت به حضور فعال و ارائه خدمات مناسب پزشک و پرسنل این مراکز از خدمات ایشان تقدر نمود.