اجرای موفق برنامه فلوشیپ قطب شمال شرق کشور


 
     
    اجرای موفق برنامه فلوشیپ قطب شمال شرق کشور
   
 


تیم پایش برنامه فلوشیپ مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای موفق برنامه فلوشیپ قطب شمال شرق کشور که به میزبانی و مدیریت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد درحال برگزاری است خبردارد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برنامه فلوشیپ مدیران قطب شمال شرق کشور از ابتدای سال گذشته با حضور دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مشهد، گناباد، نیشابور، اسفراین، تربت جام، سبزوار و تربت حیدریه به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد شروع شده وهم اکنون درحال اجراست.

قابل ذکر است دوره ها در 2 مرحله در سال گذشته جهت مدیران شبکه ها و در سال جاری در دو دوره 20 روزه و 9 دوره 6 روزه جهت مسئولین واحدهای تخصصی ستاد و شهرستانهای تحت پوشش دانشگاه/دانشکده های فوق الذکر برنامه ریزی و تا اسفند ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

گفتنی است تیم پایش وزارتی برنامه فلوشیپ مدیران، شامل کارشناس برنامه فلوشیپ و کارشناس گروه توسعه وزارت، همچنین معاون فنی معاونت بهداشت و کارشناس برنامه فلوشیپ مدیران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ضمن پایش کامل برنامه فلوشیپ قطب شمال شرق کشور از نحوه برنامه ریزی و برگزاری این دوره رضایت کامل داشته و از زحمات دکتر حمید رضا بهرامی معاون بهداشت و مدیر برنامه فلوشیپ شمال شرق کشور، دکتر حسین ابراهیمی پور مسئول اجرایی، کریمی مسئول دبیرخانه و ساير عوامل اجرايي و پشتيباني این دوره قدردانی نمودند.