معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان برگزاری کارگاه کشوری تربیت مربی داوطلبان سلامت خواهد بود


 
     
    « معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد میزبان برگزاری کارگاه کشوری تربیت مربی داوطلبان سلامت خواهد بود»
   
 

 

   به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عنایت به ضرورت آشنایی کارشناسان مشارکت مردمی و مربیان داوطلبان سلامت دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور با شیوه استفاده از کتاب های آموزشی داوطلبان سلامت و شیوه آموزشی همسانان،

« کارگاه تربیت مربی داوطلبان سلامت » به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تاریخ 26 لغايت 28بهمن ماه با حضور کارشناسان وزارت و گروه هدف در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.