آگهی فراخوان همکاری به صورت قراردادی

 
     
    آگهی فراخوان همکاری به صورت قراردادی
   
 

 

اشخاص حقيقي و حقوقي برنده شده در مناقصه واگذاري واحدهاي بهداشتي-درماني دانشگاه علوم پزشکي مشهد در نظر دارند جهت ارائه خدمات بهداشتي و درماني در مراکز و پايگاههاي سلامت، افراد واجد شرايط در رشته هاي مندرج را از طريق فراخوان، شناسائي و در صورت نياز از طريق برگزاري آزمون،مصاحبه يا هر دو، بصورت قراردادي دعوت به همكاري نمايد.

 

لینک فراخوان:

http://emp.mums.ac.ir/company/Ads.aspx