رئيس و معاونين

     
روسای مراکز و مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان خراسان رضوی

       
شهرستان
رئيس مرکز بهداشت تلفن مدير شبکه تلفن
         
بردسكن

 

حسين اماميان


09151305704 دکتر محمدحسين زاده 09155317282
باخرز

 

خانم وجداني

 

09385103939 دکتر پیمان  ژاله نادری 09153094429
تايباد

 

عبدا... شيخ جامي


 09151261685 دکترسیدمحمد  موسوی 09151811799
تربت جام


دکتر مجتبي مريخي

 

09151050790 دکتر سيد جوادميرزايي 09153138504
چناران

 

فرج ا... اسديان


 09153038693 دکتر رجب پور 09155012853
خليل آباد


محسن حاتمي

 

 09155316427 دکتر سيد محمد هاشمي 09155323880
خواف


ابوالفضل سرور

 

09153339708 دکترعلی  ایزدی 09155316635
درگز


عبداله حيدري

 

09153812830 دکترخلیل پاریاب 09155817967
رشتخوار

 

علي اماني

 

09155311607 دکترمهدی کلاتی 09153317386
سرخس


حميد حامد

 

09159090478 دکترعلي بيگي 09155129701
طرقبه -شانديز

 

محمد قربانپور


09155621362 دکتر فريد رضا صحي زاده 09151142165
فريمان


احمد کريمدادي

 

09153236522 دکترمحمدعلی  پاینده 09151114487
قوچان


نصرا... کامکار

 

09151807959 دکتراردشير کارامد 09125239776
كاشمر

 

غلامرضا نادريان


 09153339397 دکتر محمد جواد يزداني 09155324292
كلات

 

اعظم کاظمي

 

 09153594832 دکتراحمد رضا جوان 09155032235
مشهد 1


محمد صادق محجوبي

 

09153310349 آقای صدیقی مسئول دفتر 5011200 3
مشهد 2


فرزانه امين الشريعتي 

 

09153059447 آقای رضائی مسئول دفتر 33651652
مشهد 3

 

مرتضي ابراهيمي


09153084624 آقای دبیر مسئول دفتر 8529808-09151076884
مشهد5


قاسم درويشي


09152146645 - 33446417
ثامن


آقای عماری


09156143245 آقای فلاح مسئول دفتر 09156211833-3369308