رئيس و معاونين


روسای مراکز و مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان خراسان رضویشهرستانمسئول گسترشتلفنرئیس مرکز بهداشتتلفنمدير شبکهتلفنشماره مستقیم شبکه


بردسكن

 

------


09151305704  حسین امامیان  09151305704 دکتر محمدحسين زاده 09155317282 55422610
باخرز

 

خانم وجداني

 

09385103939  ------  ------ دکتر پیمان  ژاله نادری 09153094429  54825757
تايباد

 

عبدا... شيخ جامي


 09151261685  عبداله شیخ جامی   09151261685 دکترسیدمحمد  موسوی 09151811799  54523100
چناران

 

فرج ا... اسديان


 09153038693  دکتر رسول افتخاری 09155055065  دکتر رجب پور 09155012853 46126006 
خليل آباد


محسن حاتمي

 

 09155316427 خانم دکتر مهری سادات ثمره موسوی  09155315648 دکتر سيد محمد هاشمي 09155323880 57725315 
خواف


ابوالفضل سرور

 

09153339708 دکتر جلال جامی رودی   09155321029 دکترعلی  ایزدی 09155316635 54229490 
درگز


عبداله حيدري

 

09153812830 مجید سلطانی 09153812976  دکترخلیل پاریاب 09155817967  46223300
رشتخوار

 

علي اماني

 

09155311607   ------   ------ دکترمهدی کلاتی 09153317386 56222011 
سرخس


حميد حامد

 

09159090478 خانم عفت خلیلی 09158780968  دکتر مصطفی دلشاد 09155009453 34528198 
طرقبه -شانديز

 

محمد قربانپور


09155621362  ------ ------  دکتر فريد رضا صحي زاده 09151142165 35512900 
فريمان


احمد کريمدادي

 

09153236522 دکتر قاسم خالقی 09155083182  دکتر محمدعلی پاینده 09151114487  34624601
قوچان


نصرا... کامکار

 

09151807959  دکتر پرویز دلاور  09153810221 دکتر اردشير کارامد 09125239776  47224060
كاشمر

 

غلامرضا نادريان


 09153339397 دکتر مجتبي قائمي 09151328218  دکتر محمد جواد يزداني 09155324292 55227607 
كلات

 

اعظم کاظمي

 

 09153594832   ------  ------  دکتر احمد رضا جوان 09155032235 34724036 
مشهد 1


محمد صادق محجوبي

 

09153310349 دکتر ناصر اميني   09153599790 آقای صدیقی مسئول دفتر 35011200-09388292740 فکس 35017420 
مشهد 2


دکتر حسین صمدی   

 

09155198368  دکتر علي اصغر محمودي  09155202435 یداله رضائی مسئول دفتر 33651652-09155162229  فکس 33648789
مشهد 3

 

مرتضي ابراهيمي


09153084624  دکتر براتعلي عرب نژاد 09153156994  دبیر مسئول دفتر 37630020-09151076884 فکس 37630039  
مشهد 5


قاسم درويشي


09152146645  دکتر مهدی حسن نژاد   09151118329 - 33446417 فکس 33417012 
ثامن


شجاعی


09151083915 دکتر محمد مهدي ايزد پناه  09155826618 خانم دانا مسئول دفتر 09154217971-38526761 فکس 38526761