مديريت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

     
 

 
 
 
 
                 
         
 

گسترش شبکه

 

پزشک خانواده

 

نیروی انسانی

 

مشارکت جامعه و هماهنگی بین بخشی