مركز بهداشت شماره 5


مراكز تابعه > مركز بهداشت شماره پنج مشهد > آدرس ستاد مركز
 
 
 
 
 
مركز بهداشت شماره 5 شهرستان مشهد
 
آدرس : مشهد بزرگراه الغدير بعد از پل بولوار فرودگاه آقا مصطفي خميني 14 مرکز بهداشت ش 5
واحد
شماره تماس
رئيس مركز بهداشت
3446417 
گسترش شبکه
3446415 
امور اداري
3446416
بيماريها
3446412
بهداشت محيط و حرفه اي
3446413
دورنگار
3417012
تلفخانه : 3446410 و 3446411