پیوندهای ویژه وزارت بهداشت

     
         
 

 
پیوند های ویژه وزارت بهداشت
 

 
         
 
- پيوندهاي مفيد :
 
 

سايت معاونت بهداشت

 
         

 

 

     

         
   

 

 

 
 
- سلامت الکترونيک ( سامانه ها ) :
 

   

   
 
- مراکز و دفاتر مرتبط :
 
 

مرکز توسعه ی شبکه و ارتقای سلامت

سامانه آموزش مداوم پزشکان خانواده وزارت بهداشت

سامانه هوشمند پيام كوتاه سلامت

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

آموزش سلامت همگانی

راه اندازي سامانه آموزش الكترونيك سلامت

مرکز نظارت و اعتباربخشي امور درمان

سامانه مشاوره الکترونیکی سلامت

راه اندازي سايت كتابخانه همراه سلامت

مرکز مدیریت بیماری های غير واگیر

سامانه شناسایی سایت های سلامت

سامانه بازي آنلاين سلامت

مرکز سلامت محیط و کار

سامانه چند رسانه ای فیلم های سلامت

بانک تخصصي ويدئويي سلامت

دفتر سلامت خانواده و جمعیت

پورتال ملی تجارب و کارکردهای مطلوب نظام مراقبت اولیه بهداشتی

بانک تخصصي فيلم پزشکي مدتويوب

دفتر بهداشت روانی اجتماعی واعتیاد

سامانه مشاوره الكترونيكي سلامت

فيلم آموزشي و تيزر

دفتر خدمات پرستاری

سايت آموزش سلامت همگاني

دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت

آزمایش گاه مرجع سلامت

بانك جامع تيم سلامت

 

آموزش و ارتقاي سلامت

سامانه الكترونيك مسابقه عكس سلامت

 

 

 

 
 
 
- مراکز و دفاتر مرتبط جهاني :
 
 
   

http://www.unicef.org

WHO home

A Promise Renewed