مقالات

معرفی حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
    بازگشت
 

حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 
سلامتي حالتي است كه در آن افراد از رفاه كامل جسمي رواني و اجتماعي و معنوي برخوردارند و صرفاً نبود بيماري به منزله سلامتي محسوب نمي گردد. با توجه به تعريف بالا سلامتي يكي از محورهاي عدالت و توسعه جوامع در تمامي ابعاد اجتماعي اقتصادي ، سياسي و انساني به شمار مي رود و نقش دولت در برنامه ريزي ، پشتيباني و جلب مشاركت مردم در راستاي حفظ و ارتقاي سلامتي به وضوح مشهود مي باشد . لذا ارائه خدمات بهداشتي و درماني كامل و با كيفيت مطلوب با همكاري مردم از طريق واحدهاي بهداشتي درماني ( مراكز بهداشتي درماني ، پايگاههاي بهداشتي ، خانه هاي بهداشت و ... ) به تمامي اقشار جامعه با همكاري و مشاركت ارگانها ، سازمانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط از جمله اقدامات موثري است كه در ارتقا سلامت جامعه ( توانمند سازي مردم در شناخت عوامل تاثير گذار بر سلامت فردي و اجتماعي و تصميم گيري در انتخاب رفتارهاي بهداشتي براي به دست آوردن زندگي سالم ) نقش بسزايي دارد.

 
   
 


خدمات اساسي بهداشت مبتني است بر مراقبتهاي اوليه بهداشتي كه با شيوه هايي از نظر عملي ، از نظر علمي معتبر و از نظر اجتماعي پذيرفتني با بهاي عادلانه و قابل دسترس براي تمامي آحاد جامعه مي باشد و در بر گيرنده :

آموزش عمومي جامعه
اصلاح و بهبود تغذيه
تامين آب آشاميدني و غذاي سالم و بهسازي محيط
مراقبت مادر و كودك و باروری سالم
ايمن سازي عليه هفت بيماري عفوني هدف
پيشگيري و درمان بيماريهاي بومي و محلي
درمان مناسب بيماريها و پيشگيري از حوادث و سوانح
خدمات بهداشت دهان و دندان مي باشد
تدارك داروهاي اساسي مورد نياز مراقبتهاي بهداشتي و درماني سرپايي
خدمات بهداشت روان

سطوح ارائه خدمات بهداشتي درماني شامل
سطح اول خدمات : مركز بهداشتي درماني ، پايگاه بهداشتي و خانه بهداشت كه مراقبتهاي اوليه بهداشتي را به جمعيت منطقه اي مشخص عرضه مي كنند.
سطح دوم خدمات : مركز بهداشت و بيمارستانهاي عمومي شهرستان كه خدمات مديريتي پشتيباني و تخصصي را عرضه مي كنند.
سطح سوم خدمات : مركز بهداشت استان و بيمارستانهاي تخصصي و فوق تخصصي كه عرضه خدمات به سطوح اول و دوم و موارد ارجاعي نيازمند به خدمات تخصصي را بر عهده دارند .

حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
در حوزه ستادي مركز بهداشت استان ۱۱ گروه تخصصي و 2 معاون فني و اجرائي شامل :
1- گروه گسترش شبكه ها ۷- واحد بهبود تغذيه جامعه
2- گروه پيشگيری و مبارزه با بيماريها ۸- واحد ارتباطات و آموزشسلامت
3- گروه بهداشت محيط و حرفه اي ۹- واحد بهداشت دهان و دندان
4- گروه بهداشت رواني ، اجتماعی ۱۰- واحد امور دارويی
5- گروه سلامت خانواده و جمعيت ۱۱- واحد امور آزمايشگاه ها
۶- واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس
 
مسئوليت سياست گذاري ، برنامه ريزي ، نظارت ، پايش و ارزشيابي مراقبتهاي بهداشتي درماني ارائه شده به جمعيتي حدود 6 ميليون نفر را در ۱۷ شبكه بهداشت و درمان و 4 مركز بهداشت مستقل در سطح استان خراسان بر عهده دارد .

خدمات بهداشتي درماني ذكر شده از طريق 262 مركز بهداشتي درماني شهري و روستايي ، 276 پايگاه بهداشتي و 1053 خانه بهداشت به مردم عزيز ارائه مي گردد.
 
شهرستان مشهد :
به عنوان دومين كلان شهر كشور در خراسان پهناور واقع شده است و جمعيتي در حدود 2 ميليون و 700 هزار نفر را در خود جاي داده همچنين سالانه حدود 16 ميليون زائر از سراسر كشور به سوي اين شهر در حركت مي باشند .
ارائه خدمات بهداشتي درماني به ساكنين اين شهر در مراكز بهداشت شماره 1 و 2 و 3 شهر مشهد پس از برنامه ريزي در واحدهاي پشتيباني ( اداري و مالي ) و فني شامل
1- بهداشت خانواده 8- امور دارويي
2- بهداشت محيط و حرفه اي 9- ارتباطات و آموزش بهداشت
۳- بهداشت مدارس 10- آمار و رايانه
4- بهداشت دهان و دندان 11- مشاركت مردمي
5- پيشگيري و مبارزه با بيماريها 12- آزمايشگاه
6- بهداشت روان 13- آموزش بهورزي
۷- گسترش شبكه
 
از طريق 49 مركز بهداشتي درماني شهري و 88 پايگاه بهداشتي به شرح موارد ذيل به مرحله اجرا در آمده مراتب نظارت ، پايش و ارزشيابي خدمات صورت مي گيرد .
 
- آموزش ارتقاء سلامت و بهبود و اصلاح سبك زندگي
- بهداشت باروري ( مراقبت كودكان ، مادران ، زايمان سالم و باروری سالم )
- مراقبت و بهداشت سالمندان
- تغذيه سالم
- مشاوره بيماريهاي عفوني و رفتاري
- ايمن سازي ( واكسيناسيون )
- بهداشت روان
- پيشگيري و مراقبت از سلامت دانش آموزان
- مراقبت و بهداشت دهان و دندان و خدمات دندان پزشكي
- پيشگيري و مراقبت از بيماريهاي واگير و غير واگير
- بينايي سنجي و شنوايي سنجي
- آزمايشات سنجي و شنوايي سنجي
- برآورد درخواست و تامين و توزيع داروهاي اساسي مورد نياز
- درمان سرپايي
- كنترل و نظارت بر كارگاهها و كارخانجات صنعتي
- نظارت بر نحوه جمع آوري و دفع زباله و فاضلاب و منابع آب - كنترل و نظارت بر مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي ، اماكن عمومي و مراكز آموزشي پژوهشي – تفريحي
و زيارتي و بهسازي محيط و جلب مشاركت و هماهنگي با نهادها ، سازمانها و ادارات بين بخشي در راستاي اهداف سلامتي منطقه .