مقالات

آموزش و ارتقاء سلامت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
شیوه نامه اجرایی نیازسنجی
طرح درس نیازسنجی
نرم افزار نیازسنجی
فهرست اعضای کمیته نیازسنجی
نتایج نیازسنجی
راهنما

فرم ها
فرایند بررسی رسانه
سایت ها
برنامه عملیاتی ابلاغی وزارت در سال 1396
برنامه عملیاتی سال 1396 ابلاغ شده به شهرستانها
شیوه نامه پایش برنامه عملیاتی
شاخص ها و انتظارات برنامه عملیاتی به تفکیک واحد/ گروه
فایل های آموزشی
اولویت های پژوهشی
طرح های تحقیقاتی
فرم ها
فرایند ها
 
تلفن: 38438704-051
آدرس: مشهد، انتهای خیابان سناباد، مرکز بهداشت استان، گروه آموزش و ارتقاء سلامت