مقالات

مديريت تخصصي پيشگيري و مبارزه با بيماريها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   
 

 
     
         
 

 
  گروه تخصصي بيماريها بر اين امر اهتمام دارد كه كيفيت فني خدمات را به صورتي برنامه ريزي نمايد كه خدمات قابل ارايه موثر واقع شود. كابرد آن بي خطر و داراي تاثير پايدار بوده و همچنين جامعه قادر به پرداخت هزينه هاي آن باشد. بررسي اپيدميولوژيك بيماريهاي غير واگير و واگير را به نحو موثر انجام دهد. با پايش دائمي وضعيت بيماريها در جامعه وضعيت بيماريهاي بازپديد و نوپديد را مد نظر داشته باشد.و مديريت ارائه خدمات بيماريهارا با انجام فعاليت هاي موثر در سطوح برنامه ريزي ، سازمان دهي ، پايش و ارزشيابي ، هدايت و رهبري ، هماهنگي هاي برون بخشي و درون بخشي ( ارتباط سازماني ) تصميم گيري ، خلاقيت و نوآوري و نيز جلب مشاركت جامعه براي دستيابي به يك پوشش مطلوب را به نحو مطلوب به انجام رساند.  
 

فعاليتهاي گروه

 1-نظارت بر فعاليتهاي جاري شهرستانهاي تابعه دانشگاه و بازديد از آنها

 2-برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت شهرستانهاي تابعه و شركت در كارگاههاي كشوري

 3-اجراي برنامه هاي مداخله اي و طرحهاي كشوري

  معرفی همکاران گروه

 
 
 

 
   
دوره های آموزشی  
با هم بیاموزیم  
آنفوالانزای نوع A  
پایگاه اطلاع رسانی مراقبت بهداشتی مرزی ایران