حراست معاونت بهداشت

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

{tab=صفحه اصلی }

   

{tab= معرفی}

     
       
رسول بقایی  
 

 
 
مسئول حراست معاونت بهداشتی      

 
 
baqhaeer1[@]mums.ac.ir       

 
 
       
 
 

{tab=تعریف حراست }

   

{tab=شرح وظایف }

 

 
 
حراست واحد ها زیر نظر دفتر مرکزی حراست دانشگاه عمدتاً در چهار حوزه کاری فعالیت می نمایند :

 1.حفاظت فیزیکی       2. حفاظت اسناد       3. حفاظت پرسنلی       4. حفاظت فناوری اطلاعات

 

 

مدیریت حراست دانشگاه درراستای حفاظت وحراست از ارزشهای والای نظام ،حفظ نظم و انسجام درمجموعه دانشگاه وجلوگیری ازانحراف وتخلف در امور اجرایی و دردیگرزمینه ها ،ایجادشده است .


 
  در واقع عملکرد کنترلی مدیریت حراست را می توان درچارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود :
 
1 کشف وگزارش تخلفات احتمالی

2 کشف ومقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی درراستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه

3 کشف وبرخورد با جرائم وتخلفات سیاسی ،امنیتی واداری مجموعه شاغلین در دانشگاه واعلام به مسئول ذیربط

4 نظارت بر روند دریافت واقدام درمورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز

5 نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرح های حفاظت فیزیکی

6 آموزش وتوجیه مسئولین واحدها وپرسنل زیر مجموعه در زمینه های حراست حفاظت اسناد ،افراد ،تاسیسات ونظارت بر اجرای طرح ها

7 صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه درمحوطه دانشگاه

8 همکاری درتهیه طرح های حفاظتی ،امنیتی ونظارت مستمر براجرای طرح های مذکور

9 پیگیری وظایف ارجاع شده ازسوی مسئولین ذیربط

10 ارائه مشاوره  امنیتی به بالاترین مقام اجرایی دستگاه

11 پیگیری واجراء بخشنامه ها و دستورالعمل ها

12 ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی دانشگاه ،ارائه مشاوره امنیتی به مدیران ،اساتید ،پرسنل بخش و دانشجویان محترم از دیگر وظایف آن است .
 

{tab=پیام های حفاظتی}

{tab=درخواست خدمات}

{/tabs}


{/tabs}