میز خدمات الکترونیک

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

آموزش و ارتقاء سلامت

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)

 
 
  • فرآیند انجام کار