شناسایی الگوهای باروری زنان در استان خراسان رضوی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان، مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در جلسه توجیهی اجرای طرح پژوهشی عوامل موثر بر الگوهای باروری اظهار داشت: براساس ابلاغ سیاستهای جمعیتی در سال 93 و همچنین سیاستهای کلی خانواده در شهریور 95 از سوی مقام معظم رهبری تغییر اساسی در سیاستهای سلامت باروری به وقوع پیوست.

دکتر حامد قضاوی خاطرنشان کرد: با تغییر سیاستهای کلی جمعیت، شاهد تغییرات اساسی در نگرش مجریان  و فعالیتهای برنامه هستیم . وی افزود: در حال حاضر فعالیتهای سلامت باروری با تمرکز بیشتر در جهت فرزند آوری در واجدین شرایط و فرزند پروری اجرا می شود.

مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت با اشاره به سیاستهای کلی خانواده و جمعیت گفت: در بند 16 سیاستهای کلی خانواده تاکید بر سلامت باروری و فرزند آوری بوده است. وی افزود : با توجه به اهمیت افزایش نرخ باروری ، در بند 4 سیاستهای کلی خانواده و بند 2 سیاستهای جمعیت نیزتاکید ویژه ای بر ازدواج و فرزندآوری شده است.

دکتر حامد قضاوی تصریح نمود: الگوهای باروری در طی این چند سال تغییر کرده است. وی با اشاره به نقش مهم کارشناسان سلامت باروری گفت: اگر برنامه های سلامت باروری به درستی اجرا شود ما شاهد کاهش میزان مرگ و میر مادران، نوزادان ، کودکان و ارتقاء سایر شاخصهای سلامت خانواده خواهیم بود.

مدیر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت گفت: الگوهای جدید فرزندآوری و فرزند پروری باید در سطح استان شناسایی شود تا در برنامه ریزی های آینده مورد استفاده قرار گیرد.

شایان ذکر است این برنامه جهت اجرای طرح تحقیقاتی با عنوان شناسایی الگوهای باروری به همت مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس معاونت بهداشت و با حضور آقای دکتر حسنی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و عضو شورای راهبردی جمعیت استان و جمعی از مدیران و کارشناسان سلامت باروری دانشگاهها ودانشکده های علوم پزشکی مشهد، نیشابور، تربت حیدریه، تربت جام ، سبزوار وگناباد برگزار شد. در این برنامه دکتر حسنی مبانی سیاستهای جمعیتی و نتایج آمار سرشماری استان را به تفصیل تشریح نمود.