مراسم کشوری بهورز به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه برگزار شد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

همايش کشوري بهورز به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور وزیر بهداشت، درمان و مراسم کشوری بهورز و تقدیر از 220 بهورز و مربی نمونه کشوری به میزبانی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت امسال طبق سنوات قبل به میمنت حضور منور ثامن الحجج (ع) مراسم تقدیر از بهورزان و مربیان نمونه کشوری در جوار امام رضا (ع) برگزار شد.

در این مراسم از 9 نفر از بهورزان و مربیان نمونه کشوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز تقدیر به عمل آمد.

زهرا ریاحی بهورز خانه بهداشت کردیان، معصومه محمدیان بهورز خانه بهداشت فروتقه، صادق سعیدی بهورز خانه بهداشت آلماجق، منیره پناهی بهورز بهداشت میرزار، فاطمه امیدی بهورز خانه بهداشت گنبد دراز، آرزو غیرتی مدیر مرکز آموزش بهورزی خواف، فرح باطنی مربی مرکز آموزش بهورزی امام رضا (ع)، علی حسن زاده مطلق کاردان مرکز خدمات جامع سلامت طالقانی و حسن خوشبخت کاردان مرکز خدمات جامع سلامت شهید هاشمی زاده به عنوان افراد نمونه در این مراسم مورد تقدیر قرار گرفتند.