بازدید شبانه معاون بهداشت دانشگاه از مراکز خدمات جامع سلامت روستایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 در راستای نظارت بر نحوه ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی و بررسی استمرار خدمات در ساعات غیراداری پرسنل آنکال مراکز روستایی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور در چند مرکز خدمات جامع سلامت در ساعت غیراداری، خدمات­رسانی این مراکز را مورد پایش قرار داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه، دکتر مهدی قلیان اول از مراکز خدمت جامع سلامت روستایی آبروان و شهرک رضوی بازدید نمود و با عنایت به حضور فعال و ارائه خدمات مناسب پزشک و پرسنل این مراکز از خدمات ایشان تقدر نمود.